Starptautiskas šķīrējtiesas
Reglamenta pielikums Nr.2

 

 

PRASĪBAS SUMMA

TIESVEDĪBAS MAKSA

ŠĶĪRĒJTIESNEŠA

HONORĀRS

 

 

Ja strīdu izšķir

 

 

1 šķīrējtiesnesis

3 šķīrējtiesneši

Līdz 1 500,- EUR

15% no summas, bet ne mazāk kā 70,- EUR

90,- EUR

70,- EUR

No 1 500,- EUR līdz 7 000,- EUR

200,- EUR + 2% no summas, kas pārsniedz 1 500,- EUR

150,- EUR

100,- EUR

No 7 000,- EUR līdz 30 000,- EUR

350,- EUR + 1,5% no summas, kas pārsniedz 7 000,- EUR

200,- EUR

150,- EUR

No 30 000,- EUR līdz 140 000,- EUR

650,- EUR + 1% no summas, kas pārsniedz 30 000,- EUR

500,- EUR

300,- EUR

No 140 000,- EUR līdz 700 000,- EUR

1 800,- EUR + 0,25% no summas, kas pārsniedz 140 000,- EUR

850,- EUR

500,- EUR

No 700 000,- EUR līdz 1 450 000,- EUR

3 200,- EUR + 0,1% no summas, kas pārsniedz 700 000,- EUR

1 300,- EUR

700,- EUR

Virs 1 450 000,- EUR

4 000,- EUR + 0,05% no summas, kas pārsniedz 1 450 000,- EUR

2 100,- EUR

1 000,- EUR

NEMANTISKĀS prasības

200,- EUR

200,- EUR

150,- EUR

 
* Pusei, kura vēlas, lai šķīrējtiesas sēde tiktu protokolēta, jāiemaksā šķīrējtiesai atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem 70,- (+PVN) EUR apmērā. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par stundu, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes 21,- (+PVN) EUR stundā un iemaksājama šķīrējtiesai papildus.

* Atlīdzību par tulka, eksperta sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī veikto ekspertīžu izmaksas nosaka šķīrējtiesa.

* Pusei, kura vēlas, lai uz šķīrējtiesas sēdi tiktu uzaicināti liecinieki vai speciālisti, jāiemaksā šķīrējtiesai: par liecinieku uzaicināšanu - 4,50 (+PVN) EUR par katru personu, par speciālista uzaicināšanu - 15,- (+PVN) EUR par katru personu.

* Par katru šķīrējtiesneša apliecināto dokumenta fotokopiju vai norakstu, jāiemaksā šķīrējtiesai 0,70 (+PVN) EUR par katru lapu.

* Šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem.

* Pusei, kura vēlas saņemt papildus nolēmuma norakstu, jāiemaksā šķīrējtiesai 7,- (+PVN) EUR par katru nolēmuma noraksta papildus eksemplāru.

 

v   Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

 

BIEDRĪBAS “RESPONDERE””,

ar vienoto reģistrācijas numuru 5000823481,

norēķinu kontā

Nr.LV59HABA0551040155985

A/s “Swedbank”,  kods HABA LV 22